Πότε αλλάζω ωράριο διδασκαλίας?

Στα 6 πρώτα χρόνια 23 ώρες [0…6)
Στα 6 επόμενα χρόνια 21 ώρες [6…12)
Στα 8 επόμενα χρόνια 20 ώρες [12…20)
Στα επόμενα χρόνια 18 ώρες [20….)

Ποια είναι τα κριτήρια για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών?
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 είναι:
1) η συνολική υπηρεσία
2) η συνυπηρέτηση
3) οι οικογενειακοί λόγοι
4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
5) η εντοπιότητα
6) η πρώτη προτίμηση.

Ποια τα μόρια μεταθέσεων λόγω οικογένειας;

Συνυπηρέτηση 4
Εντοπιότητα 4
Γάμος 4
1ο Παιδί 4
2ο Παιδί 4
3ο Παιδί 6
για κάθε επιπλέον παιδί 7

Ποια τα κριτήρια μοριοδότησης στις  αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ;
1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
1α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
1β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
1γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω
2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,
3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,
4) Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Πως γίνονται οι τοποθετήσεις σε οργανικά και λειτουργικά κενά;
Πατήστε εδώ

Ποιος είναι ο Βασικός Μισθός ανά ΜΚ ;

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176/Α’) Προβολή αρχείου.
Η παραπάνω εγκύκλιος αντικαθιστά την εγκύκλιο με ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7

Η μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν μέχρι και στις 31-12-2015.