Archive for the ‘Σχολεία’ Category

PostHeaderIcon Τι προβλέπει ο νόμος 4512/2018 για τα ωράρια των εκπαιδευτικών & τις συγχωνεύσεις σχολείων

Άρθρο 245
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντι-
καθίσταται ως εξής:
«8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρε-
ωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από
τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες
την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του
άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που
ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και
συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η
προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και
των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών
και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιο-
λόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία
και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με
δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνερ-
γασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα
ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παι-
δαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή
εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκε-
κριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη
σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κη-
δεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση
διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄
112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται
ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.».

Άρθρο 246
1. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) προστίθεται
παρ. 6 ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι υπουργι-
κές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 4 που αφορούν
συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων εκδίδονται ύστερα
από γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαί-
δευσης, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων έως το τέλος Νοεμβρίου
κάθε έτους, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκ-
παίδευσης, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Οκτωβρίου
και η οποία λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, βε-
βαιώνοντας και τα αντίστοιχα πραγματικά δεδομένα:
α) την οργανικότητα, προκειμένου για σχολικές μο-
νάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν. 1566/1985 (άρθρο 4, παράγραφος 6)
β) το υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό, καθώς και το
προβλεπόμενο για τα επόμενα σχολικά έτη,
γ) τον αριθμό των μαθητών της σχολικής μονάδας που
θα προκύψει από τη συγχώνευση,
δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότημα κτηρί-
ων σχολικών μονάδων ίδιου τύπου και βαθμίδας,
ε) τη δυνατότητα στέγασης της σχολικής μονάδας που
θα προκύψει από τη συγχώνευση,
στ) τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών,
ζ) τις δυνατότητες μεταφοράς των μαθητών, με βάση
τη χιλιομετρική απόσταση της μεταφοράς, καθώς και τις
ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και
η) τις ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις,
θ) το χρόνο μετακίνησης και την ύπαρξη ή πρόβλεψη
μέσων μεταφοράς από και προς τις σχολικές μονάδες
δεδομένου ότι κατά κανόνα ο μέγιστος χρόνος της κάθε
μετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα
(30) λεπτά.
Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται έως το
τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν από το επό-
μενο σχολικό έτος.».
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγρά-
φου, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμε-
νη περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που θα δημοσιευ-
τεί δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

PostHeaderIcon «Υλοποίηση δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας»

το έγγραφο

PostHeaderIcon 14th International Particle Physics Masterclasses 2018

το έγγραφο

περισσότερα εδώ: http://masterclasses.physics.auth.gr

PostHeaderIcon Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής Τέχνης “Μαθητές Αγορητές”

Πρόκειται για αγώνες επιχειρηματολογίας στην ελληνική γλώσσα, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου όλων των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα. Οι αγώνες θα διαρκέσουν δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Μαρτίου αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα διεξαχθούν έξι γύροι, τέσσερις το Σάββατο (προκριματικοί) και δύο την Κυριακή (ημιτελικός και τελικός).

περισσότερα εδώ : https://www.elart.gr

PostHeaderIcon Μαθήματα προετοιμασίας για τους υποψηφίους του διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» 2018

Παράρτημα Φθιώτιδας
Της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας
Λεωνίδου 9-11 Λαμία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Παράρτημα Φθιώτιδας της ΕΜΕ , διοργανώνει παράδοση μαθημάτων προετοιμασίας
για τους υποψηφίους του διαγωνισμού «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» 2018 της ΕΜΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 20/1/2018.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13/1/2018 και ώρα 15.00 μμ , στο 3ο Γυμνάσιο –Μουστάκειο Λαμίας  (Σπ. Μουστακλή 6 Αφανός Λαμία) και απευθύνονται στους μαθητές , που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» 2017. Τα ονόματα των μαθητών αυτών ανακοίνωσε η ΕΜΕ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

Λαμία 9/1/2018
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Ο Πρόεδρος
Δρ Ηλίας Αργυρόπουλος

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από 15.00-18.00 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:
Β΄Γυμνασίου, Διδάσκων: Τυραϊδής Δημήτρης
Γ΄ Γυμνασίου, Διδάσκων: Τσεκούρας Παναγιώτης
Α΄ Λυκείου, Διδάσκων : Φούρλας Μιχάλης
Β-Γ΄ Λυκείου,Διδάσκοντες: Αργυρόπουλος Ηλ. (15.00-16.30), Σουφλέρης Κ(16.30-18.00)

PostHeaderIcon «Filmmakers2018-Oι μαθητές κινηματογραφούν…».

το έγγραφο

PostHeaderIcon Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ.φύλλου 4547 και ημερομηνία δημοσίευσης 21-12-2017 (ΦΕΚ 4547/τ.Β΄/21.12.2017) της με αριθμ. Φ3/221866/220509/Δ4/15-12-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης και των μαθημάτων ειδικότητας των
ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) σχ. έτους 2017-18».

Μαρούσι, 3-1-2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ3/943 /Δ4

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

PostHeaderIcon ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 78ου ΠΜΔ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΝΙΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΟΛΕΒΑ ΝΙΚΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΥΓΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΤΣΗ ΙΓΚΛΙ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΗ ΑΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗ ΒΑΪΑ 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΚΙΑΤΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 6ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

PostHeaderIcon Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

το έγγραφο

PostHeaderIcon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017 – 2018 (τελικό)

το έγγραφο

PostHeaderIcon Ωρολόγια Προγράμματα Ειδικών Τμημάτων ΕΠΑΛ

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄
τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78)

το ΦΕΚ

PostHeaderIcon 20-12-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

04 05 17epal

20-12-17 Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

Το έγγραφο σε μορφή PDF

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Διαγωνισμός Ρομποτικής 2018

Η ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του  Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Δ.Δ.Ε Σάμου και τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής Aegean Robotics Competition 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 28 & 29 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Καρλόβασι της Σάμου.

Δοκιμασίες
Οι  δοκιμασίες  στις  οποίες  μπορείτε  να δηλώσετε συμμετοχή είναι:  Sumo,  Line Follower και Ελεύθερη Παρουσίαση / Free Style
Η  κάθε  ομάδα  θα  αποτελείται  από  έναν προπονητή – συντονιστή και τέσσερα (4) μέλη κατά  μέγιστο. Αναλυτικά οι δοκιμασίες έχουν ως εξής:

Sumo

Η  δοκιμασία  είναι  κατ’  ουσία  αντιγραφή  ενός αγώνα  σούμο  όπου  δύο  ρομπότ  ανταγωνίζονται μεταξύ τους προσπαθώντας να σπρώξουν έξω από το  κυκλικό  γήπεδο  του  σούμο  (Dohyo) τον αντίπαλο.  Οι  κατηγορίες  των  διαγωνιζόμενων ρομπότ είναι (Π x Μ xY):

3 kg Sumo (20cm X 20cm X Απεριόριστο) βάρος έως 3 kg
Mini Sumo (10cm X 10cm X  Απεριόριστο) βάρος έως 0.5 kg

Micro Sumo (5cm X 5cm X 5cm) βάρος έως 0.1  kg
Ο  αγώνας  αποτελείται  από  τρεις  γύρους συνολικής  διάρκειας  τριών  (3)  λεπτών.  Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο.

Line Follower
Στόχος  της  δοκιμασίας  είναι  το  ρομπότ  να ακολουθήσει μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο με αρκετές  εναλλαγές  κατεύθυνσης  και  άλλες δυσκολίες,  ανάλογα  με  την  πίστα.  Νικητής αναδεικνύεται το ρομπότ  που θα πραγματοποιήσει τη διαδρομή με τη μεγαλύτερη πιστότητα, ακρίβεια και ταχύτητα. Οι  διαστάσεις  του  αγωνιστικού  χώρου  είναι 120cm  x  250cm και διατρέχεται από άκρη σε άκρη από μια μαύρη γραμμή σε άσπρο φόντο πάχους  15 mm που  έχει  πολλές απότομες στροφές.  Τα  ρομπότ  πρέπει  να  βρίσκονται συνεχώς σε επαφή με τη γραμμή όταν υπάρχει ή να την ξαναβρούν σε περίπτωση διακοπής. Στη συμμετοχή δεν υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο.

Ελεύθερη Παρουσίαση /  Free Style
Τα  ρομπότ  μπορούν  να  παρουσιάσουν οποιαδήποτε  λειτουργία.  Στο  πλαίσιο  της ελεύθερης  κατηγορίας  μπορεί  να  γίνει  και επίδειξη απλών αυτοματισμών.
Τα  εκθέματα  βαθμολογούνται  από  μία ομάδα κριτών, βάση ενός πίνακα κριτηρίων σε 30  σημεία, σε μία κλίμακα από το 1-10. Η δοκιμασία της  Ελεύθερης  Παρουσίασης  /  Free   Style, διακρίνεται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες:

  • Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση,  για  μαθητές Δημοτικού
  • Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση,  για  μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων
  • Τριτοβάθμια    Εκπαίδευση,   για προπτυχιακούς   /   μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στη συμμετοχή δεν υφίσταται όριο στο είδος  και τη χρήση των υλικών.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να δείτε στο https://www.aegean.gr

Πηγή άρθρου: https://www.aegean.gr

PostHeaderIcon Απαντήσεις του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης σε ερωτήματα των μαθητών & γονέων του 6ου ΓΕΛ Λαμίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20_12_2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 15ΜΕΛΕΣ 6ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

PostHeaderIcon Επιβράβευση του Μουσικού Σχολείου Λαμίας

το Δελτίο Τύπου

PostHeaderIcon ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, οι μαθητές του Σχολείου μας και ο Διευθυντής, εκφράζουμε τις εγκάρδιες μας  ευχαριστίες  για την δωρεάν προσφορά του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων σε βιβλία για τον εμπλουτισμό της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης!

Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου

PostHeaderIcon Δωρεάν εξοπλισμός STEM σε σχολεία μέσω της δράσης eTwinning!

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης #eTwinning υλοποιεί τη δράση #STEM.
Μέσω της δράσης θα επιλεχθούν 88 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: 23 νηπιαγωγεία, 25 δημοτικά, 19 γυμνάσια και 21 λύκεια της ελληνικής επικράτειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ στην καταληκτική ημερομηνία!!!

Λεπτομέρειες:
http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/828-stem-2

PostHeaderIcon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017 – 2018

το έγγραφο

PostHeaderIcon Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ02

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ03

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ04.01

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ04.02

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ06

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ

PostHeaderIcon 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2018

το έγγραφο

PostHeaderIcon 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch

«Παιχνίδια του κόσμου: από το χθες… στο αύριο»

Το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων, Σχολικούς Συμβούλους και Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Πανελλαδικά, προκηρύσσουν τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό παιχνιδιού στο Scratch.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή των μαθητών σε μια συνεργατική και δημιουργική διαδικασία για την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, καλλιεργώντας και προάγοντας την αλγοριθμική σκέψη και τον πειραματισμό με βασικές προγραμματιστικές δομές.

Ο φετινός διαγωνισμό έχει τίτλο: «Παιχνίδια του κόσμου: από το χθες… στο αύριο», είναι υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ (206460/Δ2 /16-12-2015) και προσδιορίζεται στη θεματική των παιχνιδιών. Το υπολογιστικό παιχνίδι που θα αναπτυχθεί, μπορεί

  • να αφορά σε αυτούσιο παιχνίδι ή τροποποίηση παιχνιδιού του παρελθόντος ή του παρόντος ή και επιθυμία/ιδέα παιχνιδιού για το μέλλον
  • να είναι ατομικό ή ομαδικό
  • να παίζεται σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους, να είναι επιτραπέζιο, κ.λπ.
  • να απευθύνεται σε οποιαδήποτε ηλικία/ηλικίες

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα δοθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι σε έργα μαθητών:

1. Δημοτικού
2. Γυμνασίου
3. Λυκείου (Γενικού & Επαγγελματικού)

Τα υποβληθέντα έργα μπορεί να είναι προϊόντα είτε ατομικής είτε ομαδικής προσπάθειας και πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να προκύπτουν από την προσωπική δημιουργική εργασία των μαθητών.
Σημείωση
Ενημέρωση, περιγραφή και χαρακτηριστικά των παιχνιδιών περιπέτειας μπορείτε να
βρείτε στη διεύθυνση: http://festman.schoolab.gr/admin/festival/21

Σημαντικές Ημερομηνίες 

  • 20 Ιανουαρίου 2016: 2η Ανακοίνωση, ανάρτηση αναλυτικών οδηγιών συμμετοχής στο διαγωνισμό και προδιαγραφών για τα μαθητικά έργα
  • 22 Απριλίου: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων των μαθητών
  • 31 Μαΐου: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

PostHeaderIcon Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Αναβάθμιση της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Αφορά την υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και  Ιστολογιών
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (http://blogs.sch.gr)

Αξιότιμοι κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί και μαθητές καλησπέρα,

Σας ενημερώνουμε ότι, θα προχωρήσουμε σε αναβάθμιση της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (http://blogs.sch.gr)  με μετάβαση στη νεότερη έκδοση του λογισμικού. Η αναβάθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί η τελευταία έκδοση του λογισμικού παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία, αντιμετωπίζει προβλήματα ασφαλείας, ενώ δίνει τη δυνατότητα παροχής νέων χαρακτηριστικών.

Η αναβάθμιση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα  4 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 πμ  και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το απόγευμα της ιδίας ημέρας. Θα καταβληθεί προσπάθεια η διαδικασία να ολοκληρωθεί πιο σύντομα.

Αρχικά θα υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή της υπηρεσίας για την πραγματοποίηση απαραίτητων εργασιών. Στη συνέχεια η υπηρεσία θα επανέλθει σε κατάσταση μόνο ανάγνωσης για να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση της.

Στο διάστημα της αναβάθμισης η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο για ανάγνωση και δεν θα είναι δυνατή η δημοσίευση και η τροποποίηση περιεχομένου στα ιστολόγια και τις κοινότητες. Συνιστούμε να μην επιχειρείτε  δημοσίευση,  τροποποίηση περιεχομένου και  μεταφόρτωση  αρχείων στο διάστημα αυτό.  Αν το προσπαθήσετε, δεν θα έχετε επιτυχές αποτέλεσμα και το περιεχόμενο που θα έχετε διαμορφώσει στην οθόνη σύνταξης του φυλλομετρητή σας θα απορριφθεί.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και τη  χρήση των υπηρεσιών μας.

Συγχαρητήρια για τους αξιολογότατους ιστοτόπους και το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στα ιστολόγια του ΠΣΔ.

Με εκτίμηση

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ   ΣΧΟΛΙΚΟ   ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Tηλέφωνο  (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Υποβολή αιτημάτων και αναφορών :  http://helpdesk.sch.gr

e-mail:  info@sch.gr

PostHeaderIcon Καταληκτικές ημερομηνίες για τη Δράση ΚΑ1 και τη Δράση ΚΑ2 του Erasmus+

ΘΕΜΑ:« Καταληκτικές ημερομηνίες για τη Δράση ΚΑ1 και τη Δράση ΚΑ2 του Erasmus+»

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων για την κινητικότητα ατόμων της Δράσης ΚΑ1, καθώς και των Στρατηγικών Συμπράξεων για τον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δράσης ΚΑ2 είναι:
• για τη Δράση ΚΑ1, η 1η Φεβρουαρίου 2018 (12:00 π.μ ώρα Βρυξελλών)
• για τη Δράση ΚΑ2, η 21 Απριλίου 2018 (12:00 π.μ ώρα Βρυξελλών)
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που αφορούν την εκπαίδευση, να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των Δ/νσεων Εκπ/σης, ή με την υπεύθυνη στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, κα Μπαμπάνα Αναστασία στο τηλ. 22310 66151.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Χρήστος Ι. Δημητρίου

PostHeaderIcon Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: «Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης»
Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με τη χρήση των χώρων όπου στεγάζονται τα Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ:
1. Η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.300.4/Ε1/1049/27-06-1984
2. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Γ2/2388/23-06-2000
3. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 131733/Γ7/22-11-2005
4. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 175710/Γ7/19-11-2013 (κατά το μέρος που αφορά στη χρήση των εργαστηριακών
αιθουσών)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μαρούσι 13-11-2017
Αριθ. Πρωτ. 194936/Δ2

PostHeaderIcon Αγώνες Ρητορικής Τέχνης “Μαθητές Αγορητές”

https://www.elart.gr/info/

Πληροφορίες

Σας καλωσορίζουμε στους πρώτους Πανελλήνιους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης “Αγορητές”!

Πρόκειται για αγώνες επιχειρηματολογίας στην ελληνική γλώσσα, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου όλων των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα. Οι αγώνες θα διαρκέσουν δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Μαρτίου αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα διεξαχθούν έξι γύροι, τέσσερις το Σάββατο (προκριματικοί) και δύο την Κυριακή (ημιτελικός και τελικός).

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στους χώρους των εκπαιδευτηρίων Απ. Παύλου.

Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ομάδες των τριών ατόμων, είτε σχηματισμένες εκ των προτέρων, στην περίπτωση των σχολείων που έχουν ήδη αμιγείς τριμελείς ομάδες, είτε σχηματιζόμενες την πρώτη ημέρα του πρωταθλήματος, στην περίπτωση που υπάρχουν μεμονωμένοι μαθητές ή σχολεία που δεν μπορούν να συμπληρώσουν μια ομάδα.

Θα τηρηθούν οι βασικοί κανόνες επιχειρηματολογίας που συναντάμε στα ελληνικά πρωταθλήματα με ορισμένες παραλλαγές, όπως η εκφώνηση τεσσάρων ομιλιών από κάθε τριμελή ομάδα σε κάθε γύρο και ο συναγωνισμός σε ανανεωμένα θέματα.

Οι ομάδες θα αγωνίζονται σε κάθε γύρο με ομάδες που έχουν συγκεντρώσει τις αντίστοιχες νίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Για την αξιολόγηση των ομιλητών θα είναι υπεύθυνο ένα “Σώμα Κριτών”, απαρτιζόμενο από έμπειρους κριτές που θα επιλεγούν από τη διοργάνωση κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης, με βασικότερο κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία τους σε ρητορικούς αγώνες και την ενεργή ενασχόλησή τους με αυτούς, και θα παρακολουθήσουν ορισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Η ομάδα των χρονομετρητών και των εθελοντών θα απαρτίζεται από μαθητές του σχολείου που θα φιλοξενεί τη διοργάνωση, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια για την αρτιότερη προετοιμασία τους.

Η επιστημονική επιτροπή της διοργάνωσης θα επιμελείται τα θέματα των αγώνων. Μετά το πέρας του πρώτου γύρου θα υπάρχει μία ανοιχτή ολιγόλεπτη συζήτηση με τους κριτές, οι οποίοι θα παραθέσουν στους ομιλητές σχόλια για τις ομιλίες τους και συμβουλές για βελτίωση και θα ανακοινώσουν, με την κατάλληλη αιτιολογία, τον νικητή του αγώνα. Επιπροσθέτως, στο τέλος του πρωταθλήματος, οι μαθητές θα λάβουν ένα έντυπο με σημαντικές πληροφορίες και προβληματικές των θεμάτων που συζητήθηκαν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως θα διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την επιχειρηματολογία, καθώς και ένας “αγώνας κριτών”, τα οποία θα παρακολουθήσουν οι μαθητές με σκοπό τόσο την επιμόρφωσή τους σχετικά με την πρότυπη διεξαγωγή των ρητορικών αγώνων όσο και την ψυχαγωγία τους. Οι αγώνες λόγου θα είναι δημόσιοι και ανοιχτοί στο κοινό που ενδιαφέρεται να τους παρακολουθήσει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Η διοργάνωση υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ», με σκοπό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό.

PostHeaderIcon Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017- 2018 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

το ΦΕΚ

PostHeaderIcon Πρόγραμμα EUROSCOLA

η εγκύκλιος

PostHeaderIcon workshop για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python σε μαθητές Β Λυκείου

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο ΕΥ3, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το πρώτο workshop για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python, το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές της B’ Λυκείου. Το workshop πραγματοποιείται από το Pylam Group (pylam.gr), υπό την αιγίδα του Τμήματος Πληροφορικής.

Παρακαλούνται όλοι οι καθηγητές πληροφορικής να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους μαθητές. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, αλλά σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής μπορεί να επαναληφθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (όπου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Η εγγραφή των ενδιαφερομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας workshop.pylam.gr.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αντώνιο Δαδαλιάρη (τηλ:6977741600, e-mail:dadaliaris@cs.uth.gr).

PostHeaderIcon Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

το έγγραφο

Στην τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου), προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η τροποποίηση αφορά στα εξής σημεία:
α) Δημιουργικές Εργασίες
β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και
γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.

PostHeaderIcon ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

η ανακοίνωση

PostHeaderIcon Aπονομή του «Χαντζούλειου» Βραβείου στο ΓΕΛ Σπερχειάδας

το Δελτίο Τύπου

PostHeaderIcon Παγκόσμιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως παίρνουμε το νερό που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή; Είτε είναι για να βουρτσίσουμε τα δόντια μας, για να ξεδιψάσουμε, για να μαγειρέψουμε, ή ακόμα και να κολυμπήσουμε – όλοι μας χρειαζόμαστε νερό! Έρχεται από το έδαφος, από ένα ποτάμι ή από μια λίμνη; Πως είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλές για να το πιούμε και τι συμβαίνει όταν πέφτει μέσα στο σιφόνι;

Όλες αυτές τις ερωτήσεις και ακόμα περισσότερες θα επιχειρήσουμε να τις απαντήσουμε μαζί με τα παιδιά αλλά θα μάθουμε και για τους καταπληκτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν το πιο πολύτιμο υγρό αγαθό – το νερό – στο πλαίσιο του  Παγκόσμιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας FIRST LEGO LEAGUE (FLL), “HYDRO DYNAMICS”, του οποίου τον ημιτελικό για την περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα διοργανώσουν αποκλειστικά το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η ομάδα του έργου TALOS, στις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2018 στο Βόλο. Στη σημαντική αυτή εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη σχολική χρονιά 2017 -2018 και θα πραγματοποιηθεί σε ακόμα 80 χώρες του κόσμου, θα δοθεί η δυνατότητα στις ομάδες που θα ξεχωρίσουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε Παγκόσμιους διαγωνισμούς σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

O διαγωνισμός αφορά παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών, έχει σχεδιαστεί για να τα βοηθήσει να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία με τον πλέον βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο αποκτώντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και αποκτώντας παράλληλα πολύτιμες κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες. Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνεργασίας της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST(R) (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO(R) και από το 2013 διοργανώνεται και στη χώρα μας με απόλυτη επιτυχία από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό eduACT (Δράση για την Εκπαίδευση).

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά στο : http://firstlegoleague.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον ημιτελικό Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μπορείτε να απευθύνεστε στον τοπικό συνεργάτη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και στα τηλέφωνα6974007962 (κ.Πρώιας), 6944965406 (κ.Κούριας) ή στην ιστοσελίδα talos.uth.gr

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
January 2018
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>