Archive for the ‘Στελέχη’ Category

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ο πίνακας

PostHeaderIcon ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ Υποψηφίων Διευθυντών Σχολ. Μονάδων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, όσον αφορά στις ισοβαθμίες που προκύπτουν κατά την κατάρτιση του ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση των ενστάσεων σας γνωρίζουμε ότι ο καθορισμός της σειράς των υποψηφίων γίνεται εφαρμόζοντας διαδοχικά τα εξής: α) εξετάζεται η μοριοδότησή τους με ακρίβεια πέραν του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου β) εξετάζεται ο βαθμός και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό και γ) διενεργείται κλήρωση. Στη διαδικασία της κλήρωσης μπορούν να παρίστανται και οι ενδιαφερόμενοι.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘ/ΔΑΣ

ο πίνακας

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. οι υποψήφιοι Δ/ντες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας εντός τριών (03) ημερών, από 19-07-2017 έως και 21-07-2017.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν:

αυτοπροσώπως,
με FAX (2231029689) ή
ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης (mail@dide.fth.sch.gr).

Ο Διευθυντής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

PostHeaderIcon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ο πίνακας

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ο πίνακας

PostHeaderIcon 15-06 ΠΣ myschool – Ενημερωτικό Μήνυμα για Ενδεικτικούς Καταλόγους Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017

Σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας στην Ενότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έχει προστεθεί η Φόρμα «Ενδεικτικός Κατάλογος Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017», η οποία περιλαμβάνει τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που δεν απουσίαζαν με μακροχρόνια άδεια και υπηρετούσαν στις σχολικές μονάδες την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας (6/6/2017), σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-05-2017) και ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά Ημερομηνίας Διορισμού.
Η Φόρμα εμφανίζεται σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει υποψήφιος για τον οποίο πρέπει να εκφράσουν γνώμη ή αν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός σε αυτές. Εξαγωγή των στοιχείων της Φόρμας (Α.Μ., Επώνυμο, Όνομα, ΦΕΚ και Ημερομηνία Διορισμού) μπορεί να γίνει από σχετική επιλογή στο κάτω μέρος αυτής.
Εντός της τοποθέτησης κάθε εκπαιδευτικού εμφανίζεται η «Ενδεικτική Σχολική Μονάδα Ειδικής Συνεδρίασης 20/6/2017», ώστε να φαίνεται σε ποιας Σχολικής Μονάδας την Ειδική Συνεδρίαση πρέπει να συμμετάσχει ο εκπαιδευτικός.
Οι Διευθύνσεις μπορούν να δουν το σύνολο αυτών των καταλόγων στο Στατιστικό Εκπαιδευτικών 4.27 «Ενδεικτικός Κατάλογος Μόνιμων Εκπαιδευτικών για Ειδική Συνεδρίαση 20/6/2017».

Οι κατάλογοι αναφέρονται ως ενδεικτικοί διότι:

α) έχουν προκύψει από τα καταχωρισθέντα στο myschool στοιχεία (στις 23:59:59 της 6/6/2017), τα οποία πρέπει να επιβεβαιώνουν οι σχολικές μονάδες την 1η και 15η κάθε μήνα καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το 1ο πενθήμερο κάθε μήνα. Ανακριβής ή καθυστερημένη δήλωση αυτών των στοιχείων (Σχολική Μονάδα τοποθέτησης, Ώρες υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου υπηρέτησης στο φορέα, Ημερομηνία Τοποθέτησης και Μακροχρόνια Απουσία εντός της Τοποθέτησης) μπορεί να οδήγησε σε λάθη κατά τη συγκρότηση των καταλόγων (διαδικασία που έγινε άπαξ στα προαναφερθέντα στοιχεία και δεν είναι επαναλαμβανόμενη).
β) δεν μας είναι γνωστοί ούτε οι υποψήφιοι ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην Ειδική Συνεδρίαση (εκτός αν υπάρξει απόσυρση υποψηφιότητας). Για αυτούς πρέπει να ενημερωθούν σχετικώς οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς σας.

γ) μέχρι τη διεξαγωγή της Ειδικής Συνεδρίασης στις 20/6/2017 μπορεί να συμβούν αποχωρήσεις από την Υπηρεσία (Λύση Σχέσης, φυσική απώλεια κ.ά.)

δ) αν στην ίδια σχολική μονάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αρχαιότεροι των υπολοίπων, ο πρόεδρος του σώματος των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών προκύπτει ύστερα από κλήρωση μεταξύ των ανωτέρω, η οποία πραγματοποιείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (σύμφωνα με ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ).

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για τους οριστικούς πίνακες των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών της Ειδικής Συνεδρίασης είναι η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία πρέπει να απευθύνονται οι Σχολικές Μονάδες.

Με εκτίμηση,
Ομάδα Υποστήριξης myschool

PostHeaderIcon ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ >=3ετίας

ο πίνακας

PostHeaderIcon 13-06 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.) όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων ( Ε.Κ.)

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης αντικειμενικών μορίων στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας, έως την Πέμπτη 15-06-2017 και ώρα 15:00
ο πίνακας με τα μόρια

PostHeaderIcon 09-06 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ )
2. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 ( ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υπογράφεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2690/1999 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010.
2. Τίτλοι σπουδών ( Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) μοριοδοτούνται και στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
3. Ετήσια επιμόρφωση ΑΕΙ μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί από τμήμα ΑΕΙ και από την βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος να προκύπτει ότι είχε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται και η επιμόρφωση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ( ΠΑ.Κ.Ε. )
4. To σημείο 13 της αριθμ. Φ.361.22/27/96038//Ε3/8-6-2017 εγκυκλίου μας που αφορά στην μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » αναδιατυπώνεται ως εξής
13 Όσον αφορά στη μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » δεν προσμετράται η εμπειρία που ασκήθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση προ του διορισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μαρούσι, 9-6- 2017
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.361.22/28/96968/E3

PostHeaderIcon Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν.ΦΘ/ΔΑΣ

ΕΔ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΝΤΩΝ NΦΘΔΑΣ 2017

ΕΔ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΩΝ 2017

ΕΔ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017

ΕΔ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Προβολή αρχείου

Χρόνος Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία
δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι
α) στο ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμ. 4473 νόμος που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και
β) στο ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017
ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017

PostHeaderIcon 31-05 Αιτήσεις για Δ/ντές Σχολικών Μονάδων 1-6 Ιουνίου 2017

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Προβολή αρχείου

Χρόνος Υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία
δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι
α) στο ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμ. 4473 νόμος που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και
β) στο ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

ΦΕΚ αριθμ. 78 τ. Α΄/30-5-2017
ΦΕΚ αριθμ. 1890 τ. Β΄/31-5-2017

PostHeaderIcon 31-05 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Το υποχρεωτικό ωράριο Διευθυντών & Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Το Υποχρεωτικό Ωράριο των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εδώ

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών Γυμνασίων, Γενικών και
Επαγγελματικών λυκείων προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των τμημάτων είναι:
orario-diefth

PostHeaderIcon 20-05-17 Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολείων

20 ypour

 

20-05-17 Για τους υποψήφιους Διευθυντές σχολείων

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι οι Διευθυντές Σχολείων που ήδη υπηρετούν σε σχολεία, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους στα σχολεία στα οποία υπηρετούν.

 

Η βούληση του Υπουργείου θα αποτυπωθεί κατά την συζήτηση που θα διεξαχθεί τόσο στις Επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.   
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon 19-05-17 Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών

19-05-17 Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Το Σχέδιο Νόμου σε μορφή Word

Η Αιτιολογική Έκθεση σε μορφή Word

Ο πίνακας τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων σε μορφή Word

Η έκθεση αξιολόγησης σε μορφή Word
β). Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 46 του ν.4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 33, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. ανέρχεται σε 31, το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 54 και το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 52».
6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, η φράση «με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται από τη φράση «με δέκα (10) έως δώδεκα (12) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
β) Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως».
γ) Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό».
δ) Η περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα».
ε) Η περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,8 μονάδες».
στ) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με έως δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και με έως δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων ή Ε.Κ.. Για τους υποψηφίους Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που είναι μέλη Ε.Ε.Π. οι μονάδες υπολογίζονται με βάση την εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώμενη με μία μονάδα για κάθε έτος πέραν των δέκα (10). Ειδικά η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. άνω των έξι (6) μηνών, αποτιμάται συνολικά με κατ’ ανώτατο όριο 1 μονάδα.
β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα: αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή σχολικής μονάδας Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Ε.Κ., Διευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και Διευθυντή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.:0,5 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υποδιευθυντή σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και σε Δημόσια Ι.Ε.Κ, Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ.: 0,40 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ): 0,25 μονάδες για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέσεις από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα τρία εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά, με 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και 3,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης
ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 0,5 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα’ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος.
γγ) Τα κριτήρια επιλογής για τους προϊσταμένους ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτιμώνται όπως και για τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α’ και β’, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικής εμπειρίας για το Ε.Ε.Π., ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται».

ζ) Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4Α του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.: οκτώ (8) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 13 του άρθρου 16. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως: αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα ΕΚ ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε μία από τις προβλεπόμενες στην υποπερ. αα’ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής.

Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.

Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας. Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης».

«Άρθρο 25 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών».
11. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, στα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παρ. 13 του άρθρου 16 ορίζεται με απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική
εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπληρωτής του εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
με τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.
β) Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.
Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχολικών συμβούλων λήγει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4327/2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α’ 125).
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Τα ονόματα 482 Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ (2014-2020)

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Γενικών Διευθυντών Υπουργείων

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων.

Η προκήρυξη αφορά είκοσι (20) θέσεις Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων

 • Εσωτερικών,
 • Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 • Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 • Οικονομικών,
 • Υγείας,
 • Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 • Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • Τουρισμού,

και υπογράφεται από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Οι κρίσεις θα διενεργηθούν από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που απαρτίζεται από δύο (2) μέλη του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν (1) Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, με τις αντικειμενικές και αδιάβλητες διαδικασίες του ν. 4369/2016.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα διενεργηθούν κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο, μία διαδικασία που αξιοποιεί το στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα, με αντικειμενικά κριτήρια.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κ.Βούρλων

Η Πρόσκληση
Κ α λ ο ύ μ ε
Τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 και επιθυμούν να ασκήσουν τα ως άνω καθήκοντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν οργανικά, από την Τετάρτη 15-02-2017 έως και την Παρασκευή 17-02-2017, για τη θέση υποδιευθυντή στο ΓΕΛ Κ. Βούρλων.
Η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή (συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής από το Σύλλογο Διδασκόντων, διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, σύνταξη αιτιολογημένης απόφασης επιλογής), θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17-02-2017.

PostHeaderIcon «Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενούμενη θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΤΕΛ ΠΙΝ ΜΟΡΙΟΔ ΥΠΟΨ ΔΝΤΩΝ 02-02-2017

PostHeaderIcon ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦ ΠΙΝ ΑΝΤΙΚ ΜΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦ ΠΙΝ ΥΠΟΨ ΔΙΕΥΘ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠ ΠΡΟΣ

PostHeaderIcon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ΓΥΜ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΜΟΡΙΩΝ 3ΓΥΜ ΑΝΑΚΟΙΝ

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

τα σχετικά έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ ΔΝΤΗ.xls
ΠΡΟΚΗΡ-ΔΙΕΥΘ-3ο-Γ.doc
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ.doc
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ ΕΠΙΛ ΔΝΤΗ 3ο Γ.doc

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

17-01-2017 Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Από 17-01-2017 μέχρι και 20-01-2017 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
Από 17-01-2017 μέχρι και 24-01-2017 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικής επιτροπής στο σύλλογο διδασκόντων-Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας.
24-01-2017 Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Από 25-01-2017 έως 27-01-2017 Κατάθεση ενστάσεων στη Διεύθυνση τόσο για τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στο σύλλογο διδασκόντων που θα αποτιμήσει την υποψηφιότητά τους – Κοινοποίηση του πίνακα εκλογέων στη σχολική μονάδα.

30-01-2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση του τελικού αναμορφωμένου πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθώς και του τελικού αναμορφωμένου πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.

31-01-2017 Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή του αποτελέσματος της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.

01-02-2017 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών– Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στη Διεύθυνση.

02-02-2017 Καταχώρηση βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση του πίνακα της τελικής
βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Από 02-02-2017 έως 07-02-2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.

Από 08-02-2017 έως 09-02-2017 Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή στην οικεία Σχολική μονάδα από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

PostHeaderIcon Τοποθέτηση Υποδιευθυντών στο 1ο ΓΕΛ Λαμίας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon 26-10| ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών

το έγγραφο

PostHeaderIcon Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας.

Προβολή αρχείου

Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
…………………..
Π.Ε.Κ. Λαμίας:
Τσαδήμα Χρήστο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 11 με έδρα τη Λαμία
……………………

PostHeaderIcon Για ποιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων παρατείνεται η θητεία

31-05-16 Για ποιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων παρατείνεται η θητεία

Μέχρι τις 31-8-2016 θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, σύμφωνα με εγκύκλιου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν,και τοποθετήθηκαν για το διδακτικό έτος 2015-2016 με βάση την παρ. 2 της αριθμ. Φ.361.22/.54/102524/Ε3/26-6-2015(ΑΔΑ ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ ) εγκυκλίου που προέβλεπε ότι «Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε ́ του άρθρου 11 του ν.1566/1985 ( 167 Α ́), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ( 1340 Β ́ ) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α ́)»,και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1824/1988 ( Α ́296 ),θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως το τέλος του σχολικού έτους ( 31-8-2016 ).

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση της θητείας των εν λόγω διευθυντών και υποδιευθυντών.

PostHeaderIcon Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης

Τα μόρια των υποψηφίων

Υποψήφιοι για 1ο ΣΔΕ Δομοκού:
ΓΚΙΜΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1ο Βραβείο
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
July 2017
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>