Archive for the ‘Καθηγητές’ Category

PostHeaderIcon ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΜΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Δημιουργήσαμε αυτό το ιστολόγιο (blog) (https://elmefthiotidas.blogspot.gr/) με σκοπό να ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς του Νομού μας, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για τις δράσεις του σωματείου μας.

Κάθε Τρίτη απόγευμα στις 18.30 συνεδριάζει το Δ.Σ. με θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τον κλάδο μας και είναι πάντα ανοιχτό σε όλους!

Τα προγραμματισμένα θέματα προς συζήτηση θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης σε αυτό το ιστολόγιο.

Μετά την Συνεδρίαση του ΔΣ, την Τετάρτη θα ανακοινώνονται επίσης τόσο τα έκτακτα θέματα που τυχόν προέκυψαν όσο και οι αποφάσεις που πάρθηκαν. Είναι αυτονόητο ότι η δημοσιοποίηση θεμάτων και αποφάσεων θα γίνεται ΠΑΝΤΑ με την ευθύνη του ΔΣ της ΕΛΜΕ αξιολογώντας όλους τους παράγοντες  που διέπουν τις δημοσιοποιήσεις (π.χ. σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα).

Με τον τρόπο αυτό, κάθε συνάδελφος που δεν είχε την δυνατότητα – για οποιοδήποτε λόγο- να  ενημερωθεί για την δράση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας να μπορεί εύκολα να το κάνει.

PostHeaderIcon Τι προβλέπει ο νόμος 4512/2018 για τα ωράρια των εκπαιδευτικών & τις συγχωνεύσεις σχολείων

Άρθρο 245
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντι-
καθίσταται ως εξής:
«8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρε-
ωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από
τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες
την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του
άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που
ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και
συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η
προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και
των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών
και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιο-
λόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία
και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με
δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνερ-
γασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα
ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παι-
δαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή
εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκε-
κριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη
σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κη-
δεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση
διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄
112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται
ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.».

Άρθρο 246
1. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) προστίθεται
παρ. 6 ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι υπουργι-
κές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 4 που αφορούν
συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων εκδίδονται ύστερα
από γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαί-
δευσης, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων έως το τέλος Νοεμβρίου
κάθε έτους, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκ-
παίδευσης, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Οκτωβρίου
και η οποία λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, βε-
βαιώνοντας και τα αντίστοιχα πραγματικά δεδομένα:
α) την οργανικότητα, προκειμένου για σχολικές μο-
νάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν. 1566/1985 (άρθρο 4, παράγραφος 6)
β) το υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό, καθώς και το
προβλεπόμενο για τα επόμενα σχολικά έτη,
γ) τον αριθμό των μαθητών της σχολικής μονάδας που
θα προκύψει από τη συγχώνευση,
δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότημα κτηρί-
ων σχολικών μονάδων ίδιου τύπου και βαθμίδας,
ε) τη δυνατότητα στέγασης της σχολικής μονάδας που
θα προκύψει από τη συγχώνευση,
στ) τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών,
ζ) τις δυνατότητες μεταφοράς των μαθητών, με βάση
τη χιλιομετρική απόσταση της μεταφοράς, καθώς και τις
ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και
η) τις ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις,
θ) το χρόνο μετακίνησης και την ύπαρξη ή πρόβλεψη
μέσων μεταφοράς από και προς τις σχολικές μονάδες
δεδομένου ότι κατά κανόνα ο μέγιστος χρόνος της κάθε
μετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα
(30) λεπτά.
Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται έως το
τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν από το επό-
μενο σχολικό έτος.».
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγρά-
φου, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμε-
νη περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που θα δημοσιευ-
τεί δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

PostHeaderIcon

Θέμα: « Πρόσκληση Δ/ντών και Εκπ/κών για συμμετοχή σε σεμινάριο για τις δημιουργικές εργασίες ».

Σας παρακαλούμε, όπως μέσω της ΔΔΕ Φθ/δας ενημερωθούν οι Δ/ντές, Υποδ/ντές των Λυκείων, Δ/ντές και Υποδ/ντές Γυμνασίων που όμως έχουν οργανική θέση σε Λύκειο, Εκπ/κοί των Λυκείων καθώς και οι εκπ/κοί Γυμνασίων που διδάσκουν σε τάξεις Λυκείου της ΔΔΕ Φθ/δας, για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα επιμόρφωσης με θέμα «Δημιουργικές εργασίες», σύμφωνα με τις αρ. Πρωτ.: 137552/Δ2/17-8-2017, 140102/Δ2/24-8-2017 και 143184/Δ2/31-8-2017 εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, από 9.00π.μ έως 13.30μ.μ στο 6ο Λύκειο Λαμίας.

Η συμμετοχή στο εν λόγω σεμινάριο είναι υποχρεωτική.
O Διευθυντής του Π.Ε.Κ. Λαμίας

Χρήστος Θ. Τσαδήμας
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 11

PostHeaderIcon Πρώτο Συνέδριο των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών

η ανακοίνωση

PostHeaderIcon Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Βιωματικό σεμινάριο με θέμα:Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων (Ανακοινοποίηση)

Θέμα: «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων»

Tο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) στο πλαίσιο του προγράμματός τους “Κι αν ήσουν εσύ; – ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος” διοργανώνουν τριήμερο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών, στις 19, 20 και 21 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας και πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA).

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σταυρόπουλου Γεώργιου και Πολυξένης Παπαγιαννοπούλου.

Συμμετέχοντες: 30 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Βμιας εκπαίδευσης και 10 ακόμα συμμετέχοντες όπως Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικοί Σύμβουλοι, εμψυχωτές νεανικών ομάδων,   φοιτητές.

 

Τόπος:  4ο γυμνάσιο Λαμίας

Ώρες:   19/1/2018 Παρασκευή 16:00-22:00 (Προσέλευση: 15:45)

20/1/2018 Σάββατο 09:30 – 18:30

21/1/2018 Κυριακή  09:30 – 14:30

Επιμορφωτές/Εμψυχωτές: οι θεατροπαιδαγωγοί Χριστίνα Κρίθαρη & Αντονέλλα Χήρα και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Σύντομη περιγραφή: Το σεμινάριο στοχεύει:

α) στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και δικαιωμάτων των προσφύγων ειδικότερα,

β) στην εξοικείωση με τη χρήση τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος, που μπορούν να αξιοποιηθούν  στο σχεδιασμό προγραμμάτων ή μαθημάτων με ανάλογη θεματολογία,

γ) στην παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων φορέων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

δ) στην ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και γενικότερες δράσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και των άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

Προσοχή: Το σεμινάριο είναι βιωματικό, έχει τη μορφή θεατρικού εργαστηρίου,  περιλαμβάνει ασκήσεις, παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων  και άλλες δραστηριότητες, και χτίζεται βήμα-βήμα.  Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο:

–              να παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου,

–              να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κινητικές ασκήσεις στο χώρο

–              να φέρουν μαζί τους … κέφι και όρεξη για πειραματισμούς!

 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρεται καφές/ελαφρύ σνακ από τους διοργανωτές, ενώ οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν με τη λήξη του σεμιναρίου το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας και βεβαίωση παρακολούθησης.

Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΕΧΡΙ 15 Ιανουαρίου στη ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ εδώ (επίσης και στην ιστοσελίδα www.humanrights.theatroedu.gr) και θα ειδοποιηθούν στο προσωπικό email τους για το αποτέλεσμα της κλήρωσης.

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr / 2106541600

www.humanrights.theatroedu.gr 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ

PostHeaderIcon 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

2η Ανακοίνωση

12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Μηχανικών Αυτοματισμού του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), διοργανώνουν το

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση –

Διδακτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Μαΐου 2018 στην πόλη της Αθήνας.

Αντικείμενο

Στις μέρες μας, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο παγκόσμιος ιστός αποτελούν κομβικό παράγοντα ανάπτυξης και ένα ισχυρό εργαλείο για την παραγωγή, τη μάθηση, την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να τις διαχειριστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας που είναι σήμερα, λόγω της κρίσης, το κύριο ζητούμενο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν όλα τα θέματα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής και αφορούν:

τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση
τις καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες και τεχνικές που προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση γενικότερα και
το ψηφιακό και πληροφορικό γραμματισμό εκπαιδευτικών και μαθητών.

Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
Ο ρόλος του Καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Διδακτική του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής, Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
Διδακτική αξιοποίηση σύγχρονων Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κοινωνικής Δικτύωσης στα μαθήματα Πληροφορικής
Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), Ανοιχτό Υλικό και Ανοικτοί Ψηφιακοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ηλεκτρονική Μάθηση
Εκπαιδευτική Ρομποτική
Θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο
Καινοτομία και Πληροφορική
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πληροφορική

Σε ποιους απευθύνεται

Καθηγητές Πληροφορικής
Στελέχη της εκπαίδευσης
Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής
Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Δραστηριότητες – Εργασίες

Κεντρικές ομιλίες
Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας
Παρουσίαση εισηγήσεων και ανακοινώσεων
Εργαστηριακές παρουσιάσεις
Συνεδρίες εκπαιδευτικών σεναρίων

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν πέντε κατηγορίες εργασιών:

Ερευνητικές εργασίες (8 – 10 σελίδες)
Πλήρεις εισηγήσεις (6 – 8 σελίδες)
Σύντομες ανακοινώσεις (4 – 6 σελίδες)
Εργαστηριακές παρουσιάσεις (2 – 4 σελίδες)
Εκπαιδευτικά σενάρια (2 – 4 σελίδες)
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής των εργασιών αναφέρονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Κόστος συμμετοχής

Εισηγητές – Συνεισηγητές €20
Σύνεδροι €20
Φοιτητές €10

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής εργασιών 20 Δεκεμβρίου 2017
3η Ανακοίνωση 25 Ιανουαρίου 2018
Λήξη υποβολής εργασιών 28 Φεβρουαρίου 2018
4η Ανακοίνωση 28 Φεβρουαρίου 2018
Έναρξη εγγραφών 1 Μαρτίου 2018
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών 31 Μαρτίου 2018
5η Ανακοίνωση 1 Απριλίου 2018
Υποβολή εργασιών για πρακτικά 15 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση προγράμματος 30 Απριλίου 2018
Διεξαγωγή συνεδρίου 4 – 6 Μαΐου 2018

Επικοινωνία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 211-8508055, στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr και στο email

synedrio@pekap.gr.

PostHeaderIcon Δελτίο Τύπου της ΔΔΕ Φθιώτιδας

το Δελτίο Τύπου

PostHeaderIcon ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – Σ.Δ.Β.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (Σ.Δ.Β.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στα νέα επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλους:

 «Yoga – Dance – Pilates School: Sport, Recreation & Arts»

Το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται  σε γυμναστές, σε ερασιτέχνες χορευτές, προπονητές, δασκάλους yoga-pilates-χορού, αθλητές, και σε όλους τους ελεύθερα ασκούμενους που θέλουν να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές αφηγηματικές γραμμές της θεωρίας και να δραστηριοποιηθούν δημιουργικά στον ελεύθερο χρόνο τους. Απευθύνεται σε όλους όσους αποζητούν να εμπλουτίσουν την καθημερινή τους κι επαγγελματικής τους πραγματικότητα, με στόχο το ανώτερο μέρος της ψυχής, ως προοπτική ενός ολοκληρωμένου τέλειου βίου.

 «Yoga – Pilates School: Active Leisure, Mind & Well-being – 2ος Κύκλος»

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ιδιωτικών σχολών άσκησης (yoga/pilates instructors, personal/group trainers κτλ), αθλητές, προπονητές, ελεύθερα ασκούμενους καθώς και σε οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να γνωρίσει και να ασκηθεί στην πρακτική των yoga-pilates, να βελτιώσει την αθλητική και φυσική του κατάσταση, τις δεξιότητες του πάνω στις asanas (στάσεις), στις pranayama (αναπνοές), στη χαλάρωση και τις ασκήσεις pilates mat.

Τα δια ζώσης μαθήματα, όπου αποτελούν το κυριότερο και το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα είναι τα Τρίκαλα. διάρκεια των προγραμμάτων έχει προγραμματιστείαπό μέσα Φεβρουάριου 2018 έως και μέσα Μάιου 2018

Εγγραφές έως αρχές Φεβρουάριου 2018.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα μας www.learning.uth.gr ή να μας ακολουθείτε μέσω social media Σχολή Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θα παρακαλούσαμε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να κοινοποιηθεί το παρόν στα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Σχολής Διά Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Διά Βίου Μάθησης

Τηλ.:24210 06366

Fax: 24210 06487

Ε-mail: learning@uth.gr

Website: www.learning.uth.gr

PostHeaderIcon Οργάνωση και Αξιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής

η ανακοίνωση

PostHeaderIcon Απόφαση διάθεσης,απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Απόφαση διάθεσης,απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, που πλεονάζουν, για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄και Δ΄τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018

το έγγραφο

PostHeaderIcon Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ02

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ03

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ04.01

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ04.02

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΕ06

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ

PostHeaderIcon ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κατάλογος αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠ. 2017-2018

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2017-2018

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ 2017-2018

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

 

PostHeaderIcon Φυσική και η Διδακτική της: Επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας  μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ & ΔΕ σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και της Ομάδας Διδακτικής της Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Παν/μίου Θεσσαλίας διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών σε τρεις διαφορετικές πόλεις: τη Λαμία, τη Λειβαδιά και τη Χαλκίδα με θέμα:

«Φυσική και η Διδακτική της: Μια πρόταση επιμόρφωσης στηριγμένη στη  Δημιουργικότητα με επίκεντρο το εκπαιδευτικό πείραμα»

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • στην καλλιέργεια µαθητών και γενικότερα ανθρώπων µε κριτικό αλλά ταυτόχρονα και επινοητικό µυαλό
  • στο «ξεδίπλωμα» δυνητικών χαρισµάτων τους
  • στο να βοηθήσει τους µικρούς και μεγαλύτερους µαθητές να διατηρήσουν και µετά την αποφοίτηση και την ενηλικίωσή τους την εξυπνάδα και την επινοητικότητα / δημιουργικότητα των παιδικών τους χρόνων όταν ερευνούν ή ασχολούνται µε θέματα που σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους, τομέας στον οποίο η παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση φαίνεται ότι έχει αποτύχει και
  • σε ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις συμβατές με τη μεθοδολογία των ΦΕ

Το πρώτο μέρος της επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία το Σαββατοκύριακο 2 & 3 Δεκεμβρίου στο 6ο Λύκειο και υλοποιείται με την υποστήριξη: του Δήμου Λαμιέων, του ΠΕΚ Λαμίας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

το πρόγραμμα

PostHeaderIcon Συνέδριο με θέμα: «Το ελληνικό σχολείο σήμερα: η Φιλοσοφική Σχολή συζητά και προτείνει».

http://www.synedriophilosofikis.uoa.gr

το πρόγραμμα

PostHeaderIcon Αποτελέσματα κλήρωσης – κατανομής εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επίπεδου Τ.Π.Ε. – εγγραφές επιμορφούμενων

Αποτελέσματα κλήρωσης – κατανομής εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επίπεδου Τ.Π.Ε. – εγγραφές επιμορφούμενων

Γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης – κατανομής των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης σχετικά με τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis (επιλογή: «Υποβολή/ Προβολή Αίτησης», με χρήση των κωδικών τους). Οι επιτυχόντες που κληρώθηκαν μέσα από τις διαδικασίες του έργου, θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμά τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα διεξαχθούν το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Επίσης, καλούνται τα Κ.Σ.Ε. να επικοινωνήσουν με τους επιτυχόντες στο/α πρόγραμμα/τα τους εκπαιδευτικούς και από τη Δευτέρα 4/12/2017 έως το αργότερο την Παρασκευή 08/12/2017, να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους σε αυτά. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών διατίθενται στο Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS), που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ (κεφάλαιο 7: Αναλυτική περιγραφή Εγγραφής επιμορφούμενων).

Η έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα 18 – 22 Δεκεμβρίου 2017.

PostHeaderIcon Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στη 2η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ

Ολοκληρώθηκε σήμερα 28/11/2017 στις 14:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Μπορείτε να δείτε την τελική εικόνα υποβολής αιτήσεων, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, εδώ.

Από τις 15/11/2017 που ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι σήμερα, λήξη της προθεσμίας, υποβλήθηκαν 14.166 αιτήσεις. Το πλήθος των αιτήσεων, που διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, όπως και κατά την προηγούμενη 1η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ που έλαβε χώρα στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις δράσεις επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη, γνωστές ως Β’ επίπεδο ΤΠΕ, στις οποίες έχουν μέχρι σήμερα συμμετάσχει περίπου 32.000 εκπαιδευτικοί.

Αύριο, Τετάρτη 29/11/2017 το απόγευμαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης που θα ακολουθήσει λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων, για την κατανομή των αιτούντων εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα της επιλογής τους, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αίτησής τους, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της πράξης (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis), με χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Τα προγράμματα της παρούσας περιόδου προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 18/12/2017, ενώ ήδη, προγραμματίζονται οι επόμενες περίοδοι επιμόρφωσης  Β1 επιπέδου ΤΠΕ, για την Άνοιξη και το Φθινόπωρο του 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τα θέματα της επιμόρφωσης και τις σημαντικές ημερομηνίες, μέσω της Πύλης Ενημέρωσης του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://e-pimorfosi.cti.gr

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, έχει διάρκεια 36 διδακτικές ώρες, συνιστά Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας υποδομές Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) που είναι σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς, ενώ σε ένα μέρος των προγραμμάτων εφαρμόζεται το «μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης» (δηλαδή, υλοποιούνται προγράμματα που περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και κατά περίπτωση, μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε.), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής και σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στην επιμόρφωση (πχ. από νησιωτικές περιοχές, περιοχές με έλλειψη επιμορφωτών), καθώς δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν στον τόπο τους προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» (αποκλειστικά δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες).

πηγή

PostHeaderIcon 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6 Αθήνα 10680
e-mail: eef.athens@gmail.com,
Τηλέφωνο: 2103635701

2η Ανακοίνωση
17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής με θέμα:

«Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ανακαλύψεις – επιτεύγματα- προοπτική για τη Φυσική του 21ου αιώνα

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 15 έως 18 Μαρτίου 2018 στη Θεσσαλονίκηυπό την Αιγίδα:

• του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
• του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.
• της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• του Δήμου Θεσσαλονίκης
• του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης

με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
και τη συνεργασία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός του Συνεδρίου

Το 17οΠανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα από όπου διακεκριμένοι επιστήμονες οι οποίοι διαπρέπουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους πάνω στη σύγχρονη Φυσική. Παράλληλα το συνέδριο επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία στους νέους ερευνητέςνα παρουσιάσουν τις εργασίες τους,στους φοιτητέςνα καταθέσουν την πρώτη τους εργασία, όπως επίσης και στους συναδέλφους να καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής. Ιδιαίτερος στόχος του συνεδρίου είναι να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον επιστημονικό χώρο, την εκπαίδευση, την κοινωνία και τον πολίτη.

Θεματολογία του συνεδρίου

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:
• Πυρηνική Φυσική
• Αστρονομία, Αστροφυσική και Κοσμολογία
• Ατομική και Μοριακή Φυσική
• Φυσική Υψηλών Ενεργειών
• Οπτική Φυσική και Lasers
• Θεωρητική Φυσική
• Φυσική της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος
• Εφαρμοσμένη Φυσική
• Νανοτεχνολογία
• Ιατρική Φυσική
• Στατιστική Φυσική
• Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής
• Διδακτική της Φυσικής
• Ειδική Αγωγή
• STEM

Σε ποιους απευθύνεται

Το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής απευθύνεται σε:
• Μέλη ΔΕΠ
• Ερευνητές
• Εκπαιδευτικούς
• Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
• Μαθητές και πολίτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φυσική

Υποβολή Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλουν προς κρίση εργασίες τους που αφορούν τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

Δραστηριότητες – Εργασίες

• Κεντρικές ομιλίες
• Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων
• Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας
• Παρουσιάσεις αφίσας
• Workshops (εργαστήρια)
• Ειδικές Συνεδρίες

Σημαντικές Ημερομηνίες

10Σεπτεμβρίου 20171η Ανακοίνωση Διοργάνωσης του Συνεδρίου-
10Οκτωβρίου 2017 2η Ανακοίνωση– Έναρξη εγγραφών
1 Νοεμβρίου Έναρξη υποβολής εργασιών
31 Ιανουαρίου 2018 Λήξη υποβολής εργασιών για κρίση
10 Φεβρουαρίου 2018 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
20 Φεβρουαρίου 2018 Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
1 Μαρτίου 2018 Ανακοίνωση προγράμματοςΣυνεδρίου
15 – 18 Μαρτίου 2018 Διεξαγωγή Συνεδρίου

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Ξενοδοχείο GrandHotel

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ένωση Ελλήνων Φυσικών Τηλ.210-3635701, eef.athens@gmail.com, www.eef.gr
Για περισσότερες πληροφορίεςοδηγίες συγγραφής και υποβολής της εργασίας και online εγγραφή στο συνέδριο, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Συνεδρίου: www.eef17.gr

Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γριβαίων 6 Αθήνα 10680, E-mail: eef.athens@gmail.com, Τηλέφωνο: 2103635701

PostHeaderIcon Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία

το έγγραφο

PostHeaderIcon Σύνθεση νέου ΔΣ ΕΛΜΕ Φθιώτιδας

εδώ

PostHeaderIcon ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

http://enedim7.gr/

PostHeaderIcon ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Συνεδρίου ΙΑΚΕ

Περιεχόμενα Πρακτικών 2ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΑΚΕ 2106

περισσότερα εδώ

PostHeaderIcon 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 – 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 – 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Χορηγός: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

 Προθεσμία υποβολής επιστημονικών ανακοινώσεων 1 Δεκεμβρίου 2017, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε παράτασης.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του δημαρχείου του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη το οποίο βρίσκεται στο Πανόραμα (πρώην δημαρχείο Πανοράματος),

στην οδό Απόστολου Σαμανίδη 21 (οδός Πανοράματος – Θέρμης). Στο χώρο διεξαγωγής υπάρχει μεγάλος ανοιχτός – υπέργειος χώρος στάθμευσης που διατίθεται δωρεάν.

Πρόσβαση υπάρχει και με αστική συγκοινωνία με τη γραμμή 58 (με αφετηρία την οδό Ελ. Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης), στάση δημαρχείο.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει: Ειδικές εισηγήσεις – στρογγυλές τράπεζες, 7 εξειδικευμένα σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα

της αθλητικής επιστήμης (προφορικές, αναρτημένες, short  και full paper).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ε.Γ.Β.Ε., Προξένου Κορομηλά 51, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. και Φαξ: 2310 / 282512  –  Διεύθυνση internetwww.egve.gr 

PostHeaderIcon Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Προβολή αρχείου

PostHeaderIcon Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου για ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Κωδικός Προγράμματος: 5409-1
Ημ/νία Έναρξης: 20/12/2017
Ημ/νία Λήξης: 21/3/2018
Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ Ραιδεστού 1-Νέα Μαγνησία
Συστάδα: Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Τύπος προγράμματος: IIa – Μεικτό μοντέλο – συνδυασμός δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22310-25308
Συντονίστρια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Τετάρτη 15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, έχει διάρκεια 36 διδακτικές ώρες, συνιστά Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι, κατά την παρούσα 2η περίοδο επιμόρφωσης, σε ένα μέρος του συνόλου των προγραμμάτων εφαρμόζεται το «μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης» (δηλαδή θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα περιλαμβάνουν κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με χρήση ειδικής πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης εικονικής τάξης, καθώς και κατά περίπτωση, μικρό αριθμό δια ζώσης συνεδριών στο Κ.Σ.Ε.), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής και σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στην επιμόρφωση (πχ. από νησιωτικές περιοχές, περιοχές με έλλειψη επιμορφωτών), καθώς δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν στον τόπο τους προγράμματα με το «παραδοσιακό μοντέλο» (αποκλειστικά δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες).

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), καθώς και οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε..

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://e-pimorfosi.cti.gr/mis,

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε..

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.

Οδηγίες για την διαδικασία απόκτησης κωδικών εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα http://e-pimorfosi.cti.gr/mis για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα, θα βρείτε ΕΔΩ.

Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στις «Συχνές Ερωτήσεις» της παρούσας πύλης http://e-pimorfosi.cti.gr (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Συχνές Ερωτήσεις») ή να χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης, με νεώτερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη συμμετοχή τους, καθώς επίσης και τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων που έχουν υποβάλει και τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των μαθημάτων (εγγραφές επιμορφούμενων κλπ.).

PostHeaderIcon Τα Προγράμματα επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου που είναι διαθέσιμα στα ΕΠΑΛ Λαμίας

το πρόγραμμα

PostHeaderIcon Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2017 Ελλάδα

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2017 Ελλάδα

η έκθεση

PostHeaderIcon Επιμορφωτική ημερίδα για ΠΕ07

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτική ημερίδα
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 185590/31-10-2017 έγγραφο
Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών διοργανώνει τη 2η ημερίδα για την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία της Γερμανικής με θέμα: “Vernetzt, interaktiv, mobil – Lernen!?”.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ.
Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ07.
Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://daf-digital.del.auth.gr/ και για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση daf-digital@del.auth.gr .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 13-11-2017
Αρ. Πρωτ. 194807/Δ2

PostHeaderIcon Πρόσκληση συμμετοχής: Εργαστήρια σε 3D εκτύπωση, ρομποτική και προγραμματισμό Python (ηλικίες 15-18)

Πρόσκληση συμμετοχής: Εργαστήρια σε 3D εκτύπωση, ρομποτική και προγραμματισμό Python (ηλικίες 15-18)

Θες να μάθεις να αναπτύσεις τις δικές σου εφαρμογές, να πειραματιστείς με την τρισδιάστατη εκτύπωση και τη ρομποτική;

Πάρε μέρος στα δημιουργικά μας εργαστήρια και απόκτησε νέες δεξιότητες που θα σου φανούν χρήσιμες στις αυριανές σπουδές ή την καριέρα σου!

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: Κάνε αίτηση αν είσαι από 15 έως 18 ετών. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρκεί να θες να μάθεις! Απαιτείται βασική κατανόηση της αγγλικής γλώσσας καθώς όλα τα εργαστήρια θα είναι στα αγγλικά.

ΤΙ: Δωρεάν εργαστήρια που χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα με την τελευταία τεχνολογία.

Νοέμβριος 2017: Εισαγωγή στην τρισδιάστατη εκτύπωση, τη ρομποτική και τις εφαρμογές IoT.

Δεκέμβριος 2017: Εισαγωγή στον προγραμματισμο  με Python

Κάθε 3ωρη συνεδρία (2 φορές την εβδομάδα x 3 ώρες x 8 εβδομάδες) θα σου δώσει την ευκαιρία να μάθεις, να πειραματιστείς και να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο. Επιπλέον, όλοι οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση, μία φορά την εβδομάδα, στο εργαστήριο εκμάθησης για ελεύθερη άσκηση και πειραματισμό σε ομάδες ή μεμονωμένα.

Πότε: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2017 στο κέντρο της Αθήνας. Παρέχονται δωρεάν εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών για όλους τους συμμετέχοντες.

ΓΙΑΤΙ: Η ψηφιακή παιδεία είναι μια κρίσιμη δεξιότητα για τον 21ο αιώνα. Θέλουμε να σε εισαγάγουμε στον προγραμματισμό υπολογιστών και να δούμε πού θα σε οδηγήσει η φαντασία σου. Όλοι αξίζει να έχουν την ευκαιρία να μάθουν νέες δεξιότητες. Επομένως, αυτά τα μαθήματα είναι ανοιχτά τόσο σε Έλληνες όσο και σε νεοεισερχόμενους στην Ελλάδα.

Κάνε άμεσα αίτηση, ισχύει περιορισμός θέσεων: ellak.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

PostHeaderIcon 1η Ανακοίνωση Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και δια μέσου αυτών οι Εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων της δικαιοδοσίας σας, σας κοινοποιούμε την 1η ανακοίνωση του 6ου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

https://developmentalpsychology2018.gr/index.php/el/

 

Με εκτίμηση

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310891295, 243, 245   Φ. 2310844536

e-mail: pubrel@uom.edu.gr

f:   https://www.facebook.com/universityofmacedonia

twitter: https://twitter.com/univofmacedonia

In: http://www.linkedin.com/edu/school?id=12844&trk=edu-cp-title

YouTube: http://www.youtube.com/user/univofmacedonia

flickr: http://goo.gl/haPU9j

PostHeaderIcon Εκλογές ΕΛΜΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2017: Ποιοι εκλέγονται

PostHeaderIcon Εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018. Μέχρι 20-11-2017 οι αιτήσεις

27 Proslip

06-11-17 Εγκύκλιοι  μεταθέσεων εκπαιδευτικών  σχολικού έτους 2017-2018

Εγκύκλιος    μεταθέσεων  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 

Εγκύκλιος  μεταθέσεων   εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018

Υποβολή
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 06-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του  παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης.
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ 2017 – 2018

τα ψηφοδέλτια

1ο Βραβείο
Οδηγίες Μαθ/των
Θέματα
Άρθρα ανά μέρα
January 2018
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Άρθρα ανά μήνα
Προϋπολ. ΔΔΕ
Επίκαιρα
Euler’s identity
?>