Νομοθεσία για τις Εκδρομές

Featured

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
FEK_2017_681b

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Featured

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Πατήστε εδώ για να δείτε  οδηγό εκδρομών

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

5ο Γ/σιο Λαμίας – Αξιολόγηση προσφορών για τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στα Ιωάννινα

Το σχολείο μας για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής-περιβαλλοντικής εκδρομής    στα Ιωάννινα στις 7- 8 και 9-5-2017 δέχτηκε τις εξής προσφορές:

1) Μαλαβέτας Travel :  τιμή ανά μαθητή με ασφάλιση : 44 ΕΥΡΩ / μαθητή

2) TRAVEL PLUS : συνολικό κόστος  με ασφάλιση : 52 ΕΥΡΩ / μαθητή

3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ :   42 ΕΥΡΩ / μαθητή

4) LOKRIS TRAVEL : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ , διότι ζητήθηκε μόνο τιμή μεταφοράς

Η επιτροπή Αξιολόγησης αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο :  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ , ένεκα της οικονομικότερης προσφοράς που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της εκδρομής (στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η Διευθύντρια

Τσιάκα Δήμητρα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΩΛΟΥ

Το Λύκειο Μώλου δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση επίσκεψης Ενημέρωσης –Πληροφόρησης της Α΄ τάξης και Διδακτικής επίσκεψης .της Β΄ τάξης των μαθητών του σχολείου.
• Διαδρομή: Μώλος-1ο ΕΠΑ.Λαμίας -Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας-.Κέντρο Λαμίας-Μώλος.,
• Διάρκεια: 8:00-13:45 .
• Ημερομηνία αναχώρησης: 6/4/2017
• Ημερομηνία επιστροφής: 6/4/2017
• Μεταφορικό μέσο: ένα λεωφορείο πενήντα πέντε τουλάχιστον θέσεων (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 52
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής, όσο και για το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο Λύκειο Μώλου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 31/3/2017 και ώρα 11:30 π.μ. Με κάθε προσφορά πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων – κηδεμόνων και μαθητών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αθανασίου Νικόλαος

Παράταση υποβολής προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για τη διήμερη εκδρομή των μαθητών του Γυμνασίου Λιανοκλαδίου στα Ιωάννινα.

Γυμνάσιο Λιανοκλαδίου
Τ.Κ.- 35100
Πόλη: Λιανοκλάδι
e-mail: mail@gym-lianokl.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2231079424
Fax: 2231079424

Το Γυμνάσιο Λιανοκλαδίου, λόγω υποβολής μικρού αριθμού προσφορών (λιγότερες από 3)  και  λαμβάνοντας υπόψιν την  αριθμ. 33120/ΓΔ4  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρατείνει την προθεσμία υποβολής και δέχεται μέχρι την Πέμπτη, 30-03-17 και ώρα 12:00 οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του Γυμνασίου στα Ιωάννινα.

 

Ο Διευθυντής

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος                                                                                     ΠΕ04.01

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών για την μονοήμερη ( 01 ) εκδρομή των μαθητών / μαθητριών της Α΄- Β΄& Γ΄ Λυκείου , του 2ου Γενικού Λυκείου Λαμίας την 06 / 04 / 2017στην ΠΑΥΛΙΑΝΗ .

Σήμερα 28 – 3 – 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση της μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών / μαθητριών της Α΄ Β΄& Γ΄ Λυκείου , του 2ου Γενικού Λυκείου Λαμίας την 06 / 04 / 2017 , στην ΠΑΥΛΙΑΝΗ.
Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της Αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του ΥΠΠΕΘ και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 2ο Γενικό Λύκειο Λαμίας , οι οποίες είναι από:
1:LOKRIS TRAVEL , με προσφορά 300,00 € ανά Λεωφορείο , δηλαδή συνολικό ποσό 1200,00 € .
2: Connection Travel , με προσφορά 600,00 € ανά Λεωφορείο , δηλαδή συνολικό ποσό 2400,00 € .
3 : ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ , με προσφορά συνολικό ποσό 846,00 € .
αποφασίστηκε η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου:
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ .
Λόγω του ότι είναι η οικονομικότερη και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνθηκε.
ΛΑΜΙΑ : 28 – 03 – 2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
( Πρόεδρος της επιτροπής )
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕ 03

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή Γ’ & Β’ Τάξεων του Γυμνασίου Μαρτίνου στις 6-7-8/05/2017»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Τηλέφωνο : 2233061216
FAX: 2233061216
Πληροφορίες : Ευθυμίου Αθανάσιος
Email : mail@gym-martin.fth.sch.gr

Το Γυμνάσιο Μαρτίνου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των Γ’ και Β’ Τάξεων του σχολείου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διαδρομή:
06/05/2017: Μαρτίνο – Καλαμπάκα – Κοζάνη-Βεργίνα-Θεσσαλονίκη
07/05/2017: Θεσαλλονίκη ξενάγηση
08/05/2017: Θεσσαλονίκη Κ.Π.Ε ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – Μαρτίνο

· Διάρκεια: τρεις (03) ημέρες
· Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: δεκαεπτά (19)
· Αριθμός συνοδών καθηγητών: τέσσερις (02)
· Ημερομηνία αναχώρησης: 06/05/2017, ώρα: 08.30
· Ημερομηνία επιστροφής: 08/05/2017, ώρα: 21.00
· Μεταφορικό μέσον: Ένα (01) λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ) ή ένα (01) mini-bus με τουλάχιστον είκοσι μία (21) θέσεις
· Διανυκτερεύσεις: δύο (02) στη Θεσσαλονίκη
Κατηγορία καταλυμάτων: Ξενοδοχεία 3*** (κατ’ ελάχιστο)

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

· Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
· Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
· Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής (με Φ.Π.Α.) όσο και το κόστος ανά μαθητή / μαθήτρια.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνάσιο Μαρτίνου (Ταχ. Δ/νση: Γυμνάσιο Μαρτίνου, Τ.Κ. 35005, Μαρτίνο) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 05-04-2017 (ώρες λειτουργίας του Σχολείου: 08:15-14:00). Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό- τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΩΛΟΥ

Το Γυμνάσιο Μώλου δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση επίσκεψης Ενημέρωσης –Πληροφόρησης της Γ΄ τάξης και Διδακτικής επίσκεψης .των Α΄ και Β΄ τάξεων των μαθητών του σχολείου.
• Διαδρομή: Μώλος-1ο ΕΠΑ.Λ Λαμίας -Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας-.Ψυχαγωγικός χώρος στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας -Μώλος.,
• Διάρκεια: 8:00-13:45 .
• Ημερομηνία αναχώρησης: 6/4/2017
• Ημερομηνία επιστροφής: 6/4/2017
• Μεταφορικό μέσο: δύο λεωφορεία πενήντα τουλάχιστον θέσεων έκαστο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 80
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 12
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής, όσο και για το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο Γυμνάσιο Μώλου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 31/3/2017 και ώρα 11:30 π.μ. Με κάθε προσφορά πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων – κηδεμόνων και μαθητών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παπαδημητρίου Βασίλειος

ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μαθητών της Β΄ Τάξης του ΓΕΛ Αμφίκλειας στη ΣΚΙΑΘΟ»

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας επαναπροκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία, για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών Β΄ τάξης του σχολείου μας με τόπο προορισμού τη ΣΚΙΑΘΟ (μέσω Αγίου Κωνσταντίνου) που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28/4/2017. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών / μαθητριών: Είκοσι (21). Αριθμός συνοδών καθηγητών: Δυο (02).

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Μετακίνηση με λεωφορείο, κατά προτίμηση 23-25 θέσεων και άνω (αναχώρηση 7:00 π.μ. από τον χώρο του σχολείου την ΠΕΜΠΤΗ 27/4/2017 και επιστροφή την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/4/2017 κατά τη 11:00η νυχτερινή. Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα καταλληλότητας, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού, κ.λ.π.
2. Μία (1) διανυκτέρευση στη ΣΚΙΑΘΟ σε κατάλυμα 2* τουλάχιστον με πρωινό που διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Σκιάθου και κατά το δυνατόν κοντά στο κέντρο, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση χωρίς τη χρήση μεταφορικού μέσου. Η προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του προτεινομένου καταλύματος.
3. Διαμονή σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΕΜΠΤΗ 27/4/2017
• 07:00 Αναχώρηση από Αμφίκλεια. Άφιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο περίπου στις 09:00 και επιβίβαση στο πλοίο
• 10:00 Αναχώρηση με πλοίο για Σκιάθο (διάρκεια ταξιδιού 3 ώρες)
• 13:00 Άφιξη στη Σκιάθο, μεταφορά στο ξενοδοχείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/4/2017
• 16: 30 Αναχώρηση από ξενοδοχείο για το λιμάνι
• 18:10 Αναχώρηση πλοίου από Σκιάθο και άφιξη 21:25 στον Άγιο Κωνσταντίνο -Αναχώρηση για Αμφίκλεια
• 11:00 μ.μ. Άφιξη στην Αμφίκλεια.

5. Μεταφορές με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα
6. Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης (υποχρεωτική) και Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
7. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής (με ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/μαθήτρια. Αποδείξεις θα κοπούν στα ονόματα των μαθητών και όχι στο σχολείο.

Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Δ/νση: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, 350 02 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – τηλέφωνο επικοινωνίας 2234022230) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 Απριλίου 2017 (ώρα: 12η μεσημβρινή) σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Διήμερη Εκδρομή στη Σκιάθο». Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 190919/Δ2/25/11/2014 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Στο φάκελο των προσφορών θα επισυνάπτεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του ταξιδιωτικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και στοιχεία των ασφαλειών. Τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες,  27/03/2017

Τηλέφωνο : 2233032392

FAX:  2233089392

Email : mail@lyk-livan.fth.sch.gr

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ  ΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για την πραγματοποίηση της  διήμερης εκπαιδευτικής Εκδρομής  των  μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου μας με προορισμό τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στις 6-7 Απριλίου 2017, το σχολείο μας δέχτηκε δύο(2) προσφορές:

GREKOS TOURS :  Ένα λεωφορείο 40 θέσεων και επιλογή μεταξύ των ξενοδοχείων:

 • GOLDEN STAR στη συνολική τιμή των 2080 ευρώ (65 ευρώ/άτομο) με πρωινό
 • SUN BEACH στη συνολική τιμή των 2032 ευρώ (63,50 ευρώ/άτομο) με πρωινό
 • VERGINA στη συνολική τιμή των 2016 ευρώ (63 ευρώ/άτομο) με πρωινό

CONNECTION TRAVEL  :  Ένα λεωφορείο 50  θέσεων  και επιλογή μεταξύ των ξενοδοχείων:

 • GRAND HOTEL PALACE στη συνολική τιμή των 3168 ευρώ (99 ευρώ/άτομο) με πρωινό
 • FILLIPOS στη συνολική τιμή των 2208 ευρώ (69 ευρώ/άτομο) με πρωινό
 • ROTONDA στη συνολική τιμή των 2560 ευρώ (80 ευρώ/άτομο) με πρωινό

 

Το βασικό  κριτήριο για την επιλογή της προσφοράς  είναι η οικονομικότερη προσφορά και η θέση του καταλύματος εντός πόλεως.

Έτσι η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε ΟΜΟΦΩΝΑ το Τουριστικό Πρακτορείο GREKOS TOURS και διαμονή στο Ηotel VERGINA με συνολικό κόστος 2016 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 63 ευρώ.

Λόγω  στενού χρονικού περιθωρίου δεν δόθηκε καμία παράταση  για  επαναπρόσκληση σε τουριστικά γραφεία  ( η εν λόγω εκδρομή έχει ήδη τροποποιηθεί και μεταφερθεί)

Η Διευθύντρια

ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για διδακτική επίσκεψη μαθητών του σχολείου μας.

5o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ & ΜΗΤΡ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
35 132 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Χονδραλής Ηλίας
Τηλ. 22310 51822
fax: 22310 67322
e-mail:mail@5lyk-lamias.fth.sch.gr

Το 5ο Γενικό Λύκειο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκδρομής.

Προορισμός : Κ.Π.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διάρκεια : 8 ώρες

Μεταφορικό μέσο : 1 λεωφορείο

Ημερομηνία αναχώρησης: 3/4/2017

Αριθμός μαθητών : 20

Αριθμός καθηγητών : 2

Αναχώρηση από το Σχολείο: 08:00 π.μ.

Άφιξη στο Κ.Π.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  στις 10:00 π.μ

Αναχώρηση από το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ στις 13:45 μ.μ.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ατομική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και για κάθε μαθητή χωριστά. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γενικό Λύκειο Λαμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 30/03/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ο Διευθυντής

Χονδραλής Ηλίας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μαθητών του 7ου Γυμνασίου Λαμίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

                  Λαμία      27 – 03 – 2017

                 Αρ. Πρωτ. 343

Ταχ. Δ/νση:  Ταϋγέτου 13  Λαμία

Τ.Κ.: 35133

Τηλέφωνο: 2231021397  Fax: 2231021396

e-mail: mail@7gym-lamias.fth.sch.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μαθητών του 7ου Γυμνασίου Λαμίας

     Το 7ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής.

Προορισμός: Αθήνα

Διάρκεια: 1 ημέρα

Μεταφορικά μέσα:  Λεωφορείο

Ημερομηνία αναχώρησης: 06 -04-2017

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 65

Αριθμός καθηγητών που συνοδεύουν: 4

Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

 • 08:00΄π.μ: Αναχώρηση από το 7ο Γυμνάσιο Λαμίας με λεωφορείο.

 • 10:00΄π.μ: Στάση στο «Olympus Plaza».

 • 10:30΄π.μ: Αναχώρηση για Αθήνα.

 • 12:00΄μ.μ: Άφιξη στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας.

 • 12:00-13.30΄μ.μ: Ξενάγηση στο Μουσείο.

 • 13:30’μ.μ :Αναχώρηση από το Μουσείο με προορισμό την Πλάκα για φαγητό.

 • 17:00’μ.μ :Αναχώρηση από την Πλάκα.

 • 19:00’ μ.μ:Σύντομη στάση στα Καμένα Βούρλα.

 • 20:00’μ.μ :Αναχώρηση για Λαμία.

 • 20:30’μ.μ :Άφιξη στο 7ο Γυμνάσιο Λαμίας.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ατομική ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 7ο Γυμνάσιο αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 30-03-2017. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η Διευθύντρια

Αποστολοπούλου Βασιλική

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη με δυο (2) διανυκτερεύσεις μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λαμίας στο Ναύπλιο στις 7, 8 και 9 Μαΐου 2017

Το 2ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται Οικονομικές προσφορές από Ταξιδιωτικά Γραφεία για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη με δύο (2) διανυκτερεύσεις με συμμετοχή μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου που συμμετέχουν σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα και έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη (7, 8, 9 Μαΐου 2017) με προορισμό το Ναύπλιο, με το παρακάτω πρόγραμμα:

1η ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ  7-5-2017

08:00: Αναχώρηση από το σχολείο με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό της Κορίνθου.

13:00: Άφιξη στο Άργος (επίσκεψη Βυζαντινού Μουσείου).

14:00: Αναχώρηση για Ναύπλιο.

15:00: Άφιξη στο Ναύπλιο, πρόχειρο φαγητό και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο-ξεκούραση στο χώρο του ξενοδοχείου.

17:00: Περίπατος από την Ακροναυπλία στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου

19:00: Ξενάγηση στο παλαιό κέντρο, περιήγηση σε ιστορικά σημεία της πόλης (Βουλευτικό, Μητρόπολη, Πύλη ).

20:30: Δείπνο – περίπατος -Επιστροφή στο ξενοδοχείο

 2η ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 8-5-2017

08:00: Έγερση

08:30: Πρωινό

10:00: Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη του Ναυπλίου παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου.

11:00: Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο «Βασίλειος Παπαντωνίου»

12:00: Αναχώρηση για το Θέατρο της Επιδαύρου, διέλευση από το μνημείο του «Λέοντος των Βαυαρών»

12:45: Άφιξη, ξενάγηση στο Θέατρο της Επιδαύρου και το Μουσείο της (διάρκεια : 90΄)

14:15: Επιστροφή στο Ναύπλιο – Πρόχειρο φαγητό   -επιστροφή στο ξενοδοχείο- ξεκούραση

17:30: Επίσκεψη στο Παλαμήδι

19:00: Επίσκεψη στο Βουλευτικό, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα (τόπος δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια),   Περίπατος στο Ναύπλιο

21:00: Δείπνο – Επιστροφή στο ξενοδοχείο

3η ημέρα ΤΡΙΤΗ  9-5-2017

08:00: Έγερση

08:30: Πρωινό

09:00: Επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο του Ναυπλίου

10:00: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου

11:30: Αναχώρηση από Ναύπλιο.

12:15: Άφιξη στις Μυκήνες (περιήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στον Τάφο του Ατρέα).

14:15: Αναχώρηση από Μυκήνες.

14:30: Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου (και δεύτερη ενδιάμεση στάση)

20:00: Άφιξη στη Λαμία (2ο Γυμνάσιο Λαμίας).

Συμμετέχουν 16 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές. Το μεταφορικό μέσο θα είναι ένα (1) λεωφορείο. Η μετακίνηση από και προς το Ναύπλιο θα γίνει μέσω Νέας Εθνικής Οδού. Ημερομηνία αναχώρησης η 7η Μαΐου και επιστροφής η 9η Μαΐου 2017.

ΚΑΤΑΛΥΜΑ: Μέχρι δύο προσφορές για ξενοδοχείο 2 ή 3 αστέρων στην πόλη του Ναυπλίου. Τα δωμάτια να περιλαμβάνουν μπάνιο-WC, να είναι μέχρι τρίκλινα με μονά κρεβάτια(όχι ράντζα ή καναπέδες) για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Η προσφορά να περιλαμβάνει πλήρες πρωινό.

Τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο:

 1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή,
 2. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας,
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ,
 4. Αποδεικτικά στοιχεία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική επίσκεψη έχει περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους του ΚΤΕΟ στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, διαθέτει δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας και ότι θα είναι καθαρό την ημέρα της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Τα παραπάνω στοιχεία και η οικονομική προσφορά με το συνολικό κόστος της επίσκεψης, περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το κόστος ανά μαθητή, πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Λαμίας (Παπαβασιλείου 4 – Λαμία – 35133) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00΄.

Ο Διευθυντής

Παναγιώτης Τζανετάκης

5ο Γ/σιο Λαμίας – Αξιολόγηση προσφορών για τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στο Εθνικό πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Το σχολείο μας για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής-περιβαλλοντικής εκδρομής    στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης  στις 27, 28, 29-4-2017 δέχτηκε τις εξής προσφορές:

1) Lokris Travel :  τιμή ανά μαθητή με ασφάλιση : 49,50 ΕΥΡΩ

2) TRAVEL PLUS : συνολικό κόστος  με ασφάλιση : 1386 ΕΥΡΩ ήτοι  49,50 ΕΥΡΩ / μαθητή

3) KOLIMENOS TRAVEL  :  συνολικό κόστος  με ασφάλιση και ξενοδοχείο 3080 ΕΥΡΩ

4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ : συνολικό κόστος  με ασφάλιση  : 999,60 ΕΥΡΩ ήτοι 35,70 ΕΥΡΩ / μαθητή

5) ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ TRAVEL   : τιμή ανά μαθητή με ασφάλιση : 36 ΕΥΡΩ

Η επιτροπή Αξιολόγησης αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο :  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ , ένεκα της οικονομικότερης προσφοράς που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της εκδρομής (στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η Διευθύντρια

Τσιάκα Δήμητρα

Αξιολόγηση προσφορών διήμερης εκδρομής Λυκείου Δομοκού στο Ναύπλιο

Για την υλοποίηση της Διήμερης εκδρομής της Α’ Λυκείου Δομοκού στο Ναύπλιο δεχτήκαμε τις παρακάτω προσφορές:

1. Travel Plus
• Hotel Victoria Σύνολο: 1130.50€
• Hotel Rex Σύνολο: 1113.50€
• Hotel Agamemnon Σύνολο: 1062.50€

2. Bekeridis Travel
• Hotel Ναυπλία Σύνολο: 1020.50€

Από τις παραπάνω προσφορές η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Bekeridis Travel ως την πλέον συμφέρουσα οικονομικά λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της προκήρυξης.

Η Διευθύντρια

Παπαχρήστου Στεργιανή

Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής ΓΕ.Λ. Πελασγίας

Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής, με προορισμό την Αθήνα, υποβλήθηκαν στο σχολείο μας οι παρακάτω προσφορές:

Ταξιδιωτικό γραφείο                     Προσφορά σε € (σύνολο)

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας                   731

Μαλαβέτας travel                                           655

Lokris travel                                                    580

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τη συγκροτηθείσα επιτροπή, επιλέχθηκε ομόφωνα η προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου «Lokris travel», επειδή κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης και καλύπτει όλα όσα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χαρίλας Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 35131
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22310-21337
FAX : 2231021316
E-mail: mail@3lyk-lamias.fth.sch.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ».
Το 3o ΓΕΛ Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Β’ τάξης του σχολείου (ομάδα προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).
• Προορισμός: Λάρισα
• Διάρκεια: Δυο (2) ημέρες
• Ημερομηνία αναχώρησης: 5/4/2017
• Ημερομηνία επιστροφής: 6/4/2017
• Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
• Κατάλυμα: Ξενοδοχείο τριών αστέρων μέσα στην πόλη της Λάρισας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να μετακινούνται με τα πόδια τις βραδινές ώρες (μετά τη λήξη του ορίου του χρόνου που δικαιούται ο οδηγός να οδηγεί το λεωφορείο), εκτός αν το ταξιδιωτικό γραφείο αναλάβει τη μετακίνησή τους χωρίς επιπλέον κόστος. Ενδιαφερόμαστε για δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για μια διανυκτέρευση, καθώς και παροχή πρωινού. Πρέπει να μας γνωστοποιηθεί το όνομα του ξενοδοχείου με την προσφορά.
. Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις με το λεωφορείο στη Γιάννουλη και στον Αγιόκαμπο.
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:28
• Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
• Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 3ο ΓΕΛ Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι 30–3-2017. Ωράριο λειτουργίας του σχολείου 08:00-13:35. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από τη νομοθεσία..
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο από τους συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Λαμία, 25/3/2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 4-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 6ου Γυμνασίου Λαμίας στην Καλαμάτα στις 6,7,8, 9 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 4-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 6ου Γυμνασίου Λαμίας στην Καλαμάτα στις 6,7,8, 9 Απριλίου 2017

Το 6o Γυμνάσιο Λαμίας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  4-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του σχολείου στην Καλαμάτα με  διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.

Προορισμός: Καλαμάτα
Ημερομηνία αναχώρησης: 6 Απριλίου 2017
Ημερομηνία επιστροφής: 9  Απριλίου 2017

Διάρκεια: 4 ημέρες
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 72
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4

Μεταφορικό μέσο:  2 λεωφορεία

 

Πρόγραμμα μετακινήσεων:

1η ημέρα: Λαμία – Πάτρα – Ολυμπία – Καλαμάτα

2η ημέρα: Αρχαία Μεσσήνη – Πύλος – Μεθώνη – Κορώνη

3η ημέρα: Καρδαμύλη – Οίτυλο

4η ημέρα: Ναύπλιο – Ελευσίνα – Λαμία

 

Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει:

1) Να εξασφαλίζουν ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

2) Να αναγράφουν το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής επίσκεψης (με ΦΠΑ) και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).

3) Να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

4) Αποδεικτικά στοιχεία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδρομή έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας , έχουν περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους του ΚΤΕΟ στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, διαθέτουν δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας και ότι θα είναι καθαρά την ημέρα της εκδρομής.


Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Δ/ντριας του 6ου  Γυμνασίου Λαμίας (Υψηλάντη και Τσιριμώκου 2, 35100) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως από 25-03-2017   έως και  29-03-2017  και ώρα 10:00π.μ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κουτσονίκα Ανδρονίκη

ΓΕΛ Σπερχειάδας – Αποτελέσμα αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση εκδρομής στην Καλαμάτα (30/3/17)

Για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκδρομής στην Καλαμάτα (30/3/17 έως 2/4/17)), που θα πραγματοποιήσει η Β’ τάξη του Λυκείου μας,  κατατέθηκαν στο σχολείο μας οι εξής προσφορές:

Μαλαβέτας TRAVEL: 140 ευρώ/μαθητή – Σύνολο: 2520 ευρώ

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή επιλέγεται η προσφορά του Ταξιδιωτικού Γραφείου Μαλαβέτας TRAVEL, ως η πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Ο Διευθυντής

Κίσσας Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Λιβανάτες 35007
Πληροφορίες : Τσάπαλη Ελένη
Τηλέφωνο : 2233031422
Fax : 2233032406
Ε-mail : mail@gym-livan.fth.sch.gr

Το Γυμνάσιο Λιβανατών δέχεται προσφορές από ταξιδιωτικά Γραφεία για
την ημερήσια εκδρομή της Γ΄ τάξης του, που έχει προγραμματιστεί για την
Πέμπτη 04/05/2017 με προορισμό την Αθήνα(Μουσείο Ηρακλειδών) .
Ώρα αναχώρησης : 8:15΄ π.μ.
Ώρα επιστροφής περίπου: 9:30 μ.μ,.
Αριθμός μαθητών: 39
Αριθμός συνοδών : 4
Δεκτές προσφορές από πρακτορεία που πληρούν όλες τις νόμιμες διατάξεις, έως και 07/04/2017 ώρα 12:30μ.μ.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΠΑΛΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΠΥΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-04-2017

Σήμερα 24-3-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Λαμίας με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για τη μεταφορά των μαθητών της Γ΄ Τάξης του σχολείου κατά την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28-04-2017  στα Τρίκαλα-Μετέωρα-Πύλη.

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της Αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 του ΥΠΠΕΘ αποφασίστηκε  η επιλογή του ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ (Δροσοπούλου 7 Λαμία 35100, Τηλ & fax. 2231022722), με προσφορά 747,00 € συνολικά.

ΛΑΜΙΑ  24-3-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τζανετάκης Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

  Continue reading 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες, 24/03/2017

Τηλέφωνο : 2233032392

FAX:  2233089392

Email : mail@lyk-livan.fth.sch.gr

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΔΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ  ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατόπιν δύο αναρτήσεων, μία στις 13/3/2017 και της παράτασης που δόθηκε στις 21/3/2017, για την πραγματοποίηση της  ΔΙΗΜΕΡΗΣ   εκπαιδευτικής Εκδρομής  των  μαθητών της Β΄ τάξης  του σχολείου  μας  με προορισμό  τη Θεσσαλονίκη, το σχολείο μας  δέχτηκε  μία (1) και μοναδική  προσφορά, από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού  ConneCtion Travel , με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Κατόπιν ενημερώσεώς μας από το παραπάνω Τουριστικό Γραφείο για έλλειψη διαθεσιμότητας κλινών στο ξενοδοχείο που επιλέχθηκε ομόφωνα από την επιτροπή του σχολείου, το Γενικό Λύκειο Λιβανατών  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την πραγματοποίηση της  ΔΙΗΜΕΡΗΣ   εκπαιδευτικής Εκδρομής  των  μαθητών της Β΄ τάξης  του σχολείου  μας  με προορισμό  τη Θεσσαλονίκη, αλλάζοντας την Ημερομηνία για Πέμπτη 6/4/2017 και Παρασκευή 7/4/2017.

Για το σκοπό αυτό ζητούνται από τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία έγγραφες-κλειστές προσφορές, οι οποίες θα πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 1. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από ΠΕΜΠΤΗ 06-04-2017  έως  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-04-2017 με λεωφορείο τουλάχιστον 40 θέσεων
 2. Συμμετέχοντες: μαθητές (32)  και  συνοδοί καθηγητές (3).
 3. Να γίνει μια διανυκτέρευση στην πόλη του προορισμού σε ξενοδοχείο 4* σε δίκλινα ή τρίκλινα ή τετρακλινα  δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
 4. Διατροφή μαθητών: Να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε πρωινό
 5. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης διοργανωτή και προσωπικού ατυχήματος ασθένειας.
 6. Την κάλυψη του κόστους των (3) συνοδών καθηγητών .
 7. Το ταξιδιωτικό γραφείο να διαθέτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις  και ειδικό σήμα     λειτουργίας σε ισχύ.
 8. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά μαθητή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προς τη διεύθυνση του σχολείου (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ,ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ-ΛΟΚΡΙΔΟΣ ,Τ.Κ 35007)  έγγραφες σφραγισμένες και κλειστές προσφορές (όχι e-mail) μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 27-03-2017 και ώρα 13:00μ.μ., λόγω ελαχίστου χρονικού περιθωρίου, οπότε και θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διευθύντριας  του Γενικού Λυκείου Λιβανατών, παρουσία επιτροπής που θα οριστεί με πρακτικό.

Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  στον φάκελο της προσφοράς  να  περιέχεται  και το ειδικό σήμα καταλληλότητας – λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου.

 

 

Η Διευθύντρια

ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ